Onze Visie: Ieder mens moet op een zo gezond mogelijke manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Gezond zijn is een situatie van fysiek en mentaal welbevinden. Indien een mens door klachten niet meer goed kan functioneren, is het voor deze persoon noodzakelijk om zo snel en goed mogelijk antwoord te krijgen op vragen over diagnose, ernst, prognose en herstel-mogelijkheden. Indien noodzakelijk moet fysiotherapeutische en specialistische hulp goed bereikbaar zijn waarbij men niet onnodig op een wachtlijst terecht komt. Wij staan voor kwaliteit en zijn allemaal geregistreerd fysiotherapeut.

Praktijkinformatie

Binnen ons team van fysiotherapeuten zijn verschillende specialisten werkzaam:

Monique de Jongh - Immink oedeemtherapeut, dry-needling therapeut en algemeen fysiotherapeut
Edward Bisdom sportfysiotherapeut, algemeen fysiotherapeut, oncologie fysiotherapeut, claudicatio therapeut, revalidatie trainer bij COPD, Hart (falen) aandoeningen 
Marcel van der Neut McKenzie-therapeut, dry-needling therapeut, algemeen fysiotherapeut, claudicatio therapeut
Leny Schoon - Verboom bekkenfysiotherapeut

Arnold Karreman

Robert Linscheer

master manueel therapeut, dry-needling therapeut, algemeen fysiotherapeut en revalidatie trainer bij COPD

master manueel therapeut, gespecialiseerd in chronisch pijn

Joyce Moes master psychosomatische fysiotherapeut, algemeen fysiotherapeut en mindfulness-trainer (MBSR)
Tessa van der Klooster algemeen fysiotherapeut, dry-needling therapeut, kinderfysiotherapeute in opleiding
Mandy van Haaren algemeen fysiotherapeut, gediplomeerd valpreventie trainster
Alice de Leeuw - Maintz financieël en boekhoudkundig medewerkster
Angelique van de Krol receptioniste / telefoniste

Onze Fysiotherapiepraktijk biedt de volgende specialisaties aan:

Voor welke aandoeningen kunt u op onze praktijken terecht? Klachten aan het bewegingsapparaat kunnen divers zijn. Om die klachten helder in beeld te krijgen en de daarbij behorende meest optimale zorg, heeft in onze praktijk geleid tot een onderverdeling van werkzaamheden in een aantal richtingen:

 • Fysiotherapie
 • Sportfysiotherapie
 • Manuele Therapie
 • Manuele lymfedrainage
 • Dry-needling
 • Oncologie en fysiotherapie
 • (Groeps)trainingen Hart(falen), Claudicatio Intermittens, COPD, Oncologie en Diabetes type II
 • Bekkenfysiotherapie
 • McKenzie-therapie
 • Kinderfysiotherapie
 • Psychosomatische fysiotherapie
 • Val preventie

Openingstijden

Openingstijden locatie Maaslaan 2:
Maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 19.00 uur

Openingstijden locatie de Wetstraat 55:
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 19.00 uur.

Contact

Beide locaties zijn tijdens de openingsuren bereikbaar onder hetzelfde telefoonnummer: 0180 - 419505. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot het sturen van een e-mail: mail@fysiotherapiebolnes.com
In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor behandeling eventueel afwijken.

Vergoeding Fysiotherapie

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten waardoor de behandelingen voor fysiotherapie, maar ook voor manuele therapie en oedeemtherapie vergoed worden.
De behandelingen fysiotherapie worden door uw zorgverzekeraar vergoed uit de aanvullende verzekering. Echter wanneer het gaat om een chronische indicatie, zoals bijvoorbeeld revalidatie na een heupprothese, zullen de eerste 20 behandelingen vergoed moeten worden uit uw aanvullende verzekering, daarna volgt vergoeding uit de basisverzekering.
Het aantal behandelingen dat u door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is afhankelijk van de dekkingsgraad van uw aanvullende verzekering; dit kunt u nalezen in uw polis of op de website van uw zorgverzekeraar.

Indien u vergoeding uit de basis verzekering krijgt, kan het zijn dat u te maken krijgt met het eigen risico. Dit is ook afhankelijk van de andere zorgkosten die onder de basis verzekering vallen.

vanaf 2018 zal de vergoeding voor looptherapie bij etalagebenen (claudicatio intermittens) volledig onder de basis verzekering vallen met een maximaal aantal zittingen van 37.

Aanmelden voor Fysiotherapie

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw BSN nummer, legitimatie, telefoonnummer, e-mail adres en, indien van toepassing, uw verwijsbrief.
Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.
Tijdens de eerste behandeling wordt er een screening en/of onderzoek gedaan. Met de resultaten hiervan zal er voor u een behandelplan worden opgesteld.  In dit behandelplan staan onder andere het doel van de behandeling, de therapievorm en het verwachte aantal behandelingen beschreven. Mogelijk wordt er gevraagd om een vragenlijst in te vullen m.b.t. uw klacht om de behandeling te kunnen evalueren. Uw gegevens worden bewaard in een beveiligd electronisch patiënten dosier (EPD). Het is ook mogelijk dat u via de e-mail uitgenodigd wordt om vragenlijsten in te vullen m.b.t. uw klacht. Dit gaat via https://www.mijnzorgtoegang.nl

MijnZorgtoegang.nl

MijnZorgtoegang is een portaal die met moderne en veilige technieken de door de hulpverlener ontsloten gegevens van het gekoppelde EPD (electronisch patiënten dosier) toont aan de ingelogde client/patient. MijnZorgtoegang slaat deze gegevens niet zelf op, maar toont deze real time. Patiënten/clienten hebben hierdoor de mogelijkheid om in een veilige omgeving gegevens aan het dossier van zijn of haar hulpverlener toe te voegen. U dient zich eerst te registreren alvorens u bij deze gegevens terecht kunt. 

Daarnaast is het met MijnZorgtoegang in principe mogelijk om meer functies te ontsluiten, zoals online afspraken maken. Dit is mogelijk indien de hulpverlener deze functie heeft geactiveerd.
De ambitie van MijnZorgToegang is om tot een interactief platform uit te groeien rondom de patiëntenzorg. 

Qualiview

Qualiview is een orgaan die de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg meet en gebruikt hiervoor een online-enquete. Het is van groot belang voor de fysiotherapeut dat u hier aan mee doet. Via terugkoppeling vanuit Qualiview kunnen we de zorg nog beter perfectioneren. Zorgverzekeraars eisen van ons fysiotherapeuten om patiënten te stimuleren hier aan mee doen om zodoende de kwaliteit van zorg meetbaar te maken per praktijk en per behandelaar. Deze informatie is bepalend voor de uitbetaling van zorg door de zorgverzekeraars aan de zorgverleners (therapeuten) en de kwaliteit van zorg is bepalend bij het afsluiten van nieuwe zorgcontracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. https://www.qualiview.nl/voor-patienten-en-clienten

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Al onze fysiotherapeuten zijn bevoegd deze screening en/of intake uit te voeren.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Zo niet dan kunnen er kosten in rekening gebracht worden. In geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden kan van deze regel worden afgeweken. 

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimtes waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en behandeling kunt u gevraagd worden zich (gedeeltelijk) uit te kleden.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat het behandelproces niet zal worden verstoord zal er tijdens afwezigheid van uw therapeut door bijvoorbeeld ziekte, studie en vakantie voor waarneming gezorgd worden.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten fysiotherapie en manuele therapie de mogelijkheid stage te lopen binnen onze praktijk. Indien u daar geen bezwaar tegen heeft zal de stagiaire samen met zijn/haar begeleider zorg dragen voor het onderzoek en de behandeling.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Voor diegenen die voor behandeling in de trainingszaal moeten zijn is het dragen van schoon schoeisel verplicht.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. (voor verdieping zie pagina Privacy Policy)

Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Niet roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimtes en oefenzaal) is roken niet toegestaan.

 

Privacy Policy